HOE MEER INKOMSTEN VERWERVEN UIT UW PROFESSIONELE ACTIVITEITEN?

Door Stéphane Mercier

Pensioenverzekering – Backservice
Een groot aantal professionals gaat ervan uit dat de ‘tweede pijler’-verzekering met de naam ‘Individuele pensioentoezegging voor vennootschappen’ het interessantste voordeel is van een overstap naar een bedrijfsvorm. Wij denken dat ze honderd procent gelijk hebben. Vooral in het geval van een ‘backservice’ – een inhaalbeweging. Het is de mogelijkheid om premies te betalen voor de jaren vóór het statuut van zaakvoerder of bestuurder van een onderneming – met een maximum van tien jaar. Deze ‘backservice’ kan in een of meerdere keren worden opgenomen. De toepassingsvoorwaarden zijn bekend – vooral de 80% – regel van het laatste brutojaarloon. (Hierbij gaat men in principe uit van de inkomsten van een gewoon werkjaar. De wetgeving staat niet toe om een loonsverhoging in aanmerking te nemen die net voor het begin van de pensionering ingaat.) Het spreekt vanzelf dat de zaakvoerder van het bedrijf een loon moet trekken om van dit voordeel te profiteren.

Gevolgen:
Ven B (vennootschapsbelasting): belastinggrondslag = vermindering (we nemen een bedrag van 1.000,00 euro als vertrekpunt in onze voorbeelden).
Zaakvoerder: hij krijgt het kapitaal in principe pas op de pensioengerechtigde leeftijd. Hij moet nu niets aangeven.
PB (personenbelasting): een belasting van 16,5% (plus gemeentelijke opcentiemen) op 1.000,00 euro als hij 65 wordt.
Sociale bijdragen: RIZIV-bijdrage van 3,55%, solidariteitsbijdrage van 0 tot 2%, afhankelijk van het bedrag.

Dividenden
Krijgt de zaakvoerder geen loon? Of houdt hij dit beperkt? Dan is een dividend een alternatief om niet teveel sociale bijdragen te betalen. Heeft de onderneming een winst van 1.000,00 euro? Dan betaalt ze daarop 339,90 euro belasting. Plus een bevrijdende roerende voorheffing van 30% op 660,10 euro (1000,00 – 339,90), of 198,03 euro. In totaal dus een belasting van 537,93 euro (339,90 + 198,03), zijnde meer dan de helft van het brutobedrag. Het is mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, slechts een roerende voorheffing van 15% te betalen (aandelen of VVPRbis-dividenden, liquidatiereserves na 5 jaar uitgereikt), zie een roerende voorheffing van slechts 10% (specifieke bijdrage voor een liquidatiereserve). Het voordeel bestaat erin dat een dividend behoort tot de groep van roerende inkomsten. Hiervoor is nooit een sociale bijdrage verschuldigd.

Gevolgen:
Ven B: belastinggrondslag: ongewijzigd
Zaakvoerder: hij moet niets aangeven – het principe van de bevrijdende roerende voorheffing
Sociale bijdragen: geen

Sociale voordelen
Een andere mogelijkheid is die van de – al dan niet vrijgestelde – sociale voordelen. Dan denkt de bedrijfsleider vooral aan een verzekering voor hospitalisatie en ambulante zorg. De zaakvoerder kan dit voordeel niet aftrekken (hij moet het volledig aangeven als niet in aanmerking komende of ‘verworpen’ uitgaven). Het voordeel zit hem erin dat er geen belastingheffing is op de personenbelasting.
Een ander gelijkaardig courant voordeel is dat van de toekenning van maaltijdcheques. De zaakvoerder die maaltijdcheques wil krijgen, mag wel niet uit het oog verliezen dat zijn werknemers er dan ook automatisch recht op hebben. De maximumwaarde per maaltijdcheque is 8 euro. Het bedrijf kan daarvan 6,91 euro ten laste nemen, waarvan 4,91 euro als niet in aanmerking komende of ‘verworpen’ uitgave wordt beschouwd.

Gevolgen:
Ven B: belastinggrondslag = – 1.000,00 euro of geen aftrek (hangt van het soort voordeel af)
Zaakvoerder: geen enkele belasting
Sociale bijdragen: geen

Voordelen van alle aard
Bepaalde voordelen van alle aard worden belast op forfaitaire basis, volgens coëfficiënten bepaald door koninklijke besluiten. Vaak zal dit het geval zijn voor bedrijfswagens. Hoe lager hun CO2-uitstoot, hoe interessanter.
Er bestaat een voordeel van alle aard wanneer diegene die het toekent niet diegene is die er gebruik van maakt. Er dient ook een privégebruik te zijn zodat de fiscus het voordeel kan belasten.
Het uitwerken van deze technieken is complexer geworden sedert het verschijnen van de “bezoldigingstheorie”. Bovenover de aangifte van een voordeel van alle aard, moet het bestaan van effectieve tegenprestaties vanwege de zaakvoerder kunnen worden bewezen.

Gevolgen:
Ven B: belastinggrondslag = (alles hangt van het soort voordeel af)
Zaakvoerder: belasting van het voordeel van alle aard op forfaitaire basis
Sociale bijdragen: de sociale bijdragen worden toegepast op dit laatste bedrag
Lening aan het eigen bedrijf
Dat kan alleen als de lening noodzakelijk is, dat wil zeggen als het bedrijf anders bij een bank moet gaan lenen. In dat geval mag de zaakvoerder geld uitlenen aan zijn eigen bedrijf. Hij mag de interesten op de lening (die wordt geboekt als een lening op het passief van de balans van het bedrijf) aftrekken. Hij betaalt als fysieke persoon een bevrijdende roerende voorheffing van 30% (afgehouden aan de bron). Verder betaalt hij geen andere belasting noch bijkomende sociale bijdragen. Het bedrag dat een zaakvoerder aan zijn eigen bedrijf mag uitlenen, is beperkt: het mag niet hoger zijn dan het volgestort kapitaal (aan het einde van de belastbare periode), verhoogd met de belaste reserves (bij het begin van dezelfde periode). De interestvoet moet natuurlijk logisch en redelijk zijn: ze moet overeenstemmen met de ‘markttarieven’. De interest die een bank zou aanrekenen in dezelfde omstandigheden (duur en risico), is dus perfect verdedigbaar. Wij raden aan om aan het dossier een juist en correct financieringsvoorstel door de bankier van de onderneming of van de vennootschap toe te voegen.

Kantoorruimte verhuren aan het eigen bedrijf
Het is mogelijk om kantoorruimte te verhuren aan het eigen bedrijf. Het jaarlijkse huurgeld wordt voor 2016 beperkt volgens de formule “kadastraal inkomen van het professionele gedeelte x 5/3 x 4,31”. De huurgelden worden pas gedeeltelijk of niet van belastingen vrijgesteld als ze worden gecompenseerd door interesten die worden betaald om de vastgoedinkomsten te verwerven of te behouden. Een voorbeeld. Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen is 2.000,00 euro en de beroepsoppervlakte bedraagt 20% van de bewoonbare oppervlakte. De maximale jaarhuur is dan 20% x 2.000,00 euro = 400,00 euro. Die mag u verhogen met 5/3 en dan vermenigvuldigen met 4,31 = 2.873,33 euro, of ongeveer 240 euro per maand. Ligt de huurprijs hoger, bijvoorbeeld omdat de jaarlijkse huurprijs wordt vastgelegd op 3.000,00 euro? Dan wordt de meerwaarde (3.000,00 – 2.873,33 = 126,67 euro) opnieuw gekwalificeerd als beroepsinkomen (code 401 van de fiche 281.20). Met andere woorden: dat bedrag wordt beschouwd als een vorm van loon en is onderhevig aan sociale bijdragen en aan de personenbelasting.
Een strategie kan zijn om de huur meerdere jaren vooraf te betalen.

Gevolgen:
Ven B: belastinggrondslag = – 1.000,00 euro
Zaakvoerder: hij geeft de 1.000,00 euro aan als onroerende inkomsten. Als hij de interesten van hypothecaire of gelijkaardige leningen aangeeft, kan hij de belastinggrondslag tot nul herleiden.
Sociale bijdragen:geen bijdragen, behalve in het (onwaarschijnlijke) geval waarbij het plafond wordt overschreden.

Aandelenopties
Heeft het bedrijf liquide middelen? Dan adviseren we de aankoop van aandelen of dividenden, of van een ander financieel instrument (bijvoorbeeld een SICAV/BEVEK) op de beurs in het kader van een aandeeloptieplan ten voordele van de zaakvoerder. Die krijgt dan gratis het recht (maar niet de verplichting) om aandelen of dividenden te kopen. De onderneming koopt de aandelen aan en sluit met zijn eigen zaakvoerder een optie- overeenkomst af onder de naam ‘stock option’ (‘stock’ is het Engelse woord voor ‘aandeel’). De belastinggrondslag bedraagt in principe 18% van de waarde van de aandelen (of de helft van dat bedrag bij eigen aandelen of dividenden die de onderneming uitgeeft). Tijdens de duur van deze speculatieve ingreep gebruikt men eerder het geld van de onderneming dan eigen middelen. Een voorbeeld: de onderneming koopt 100 aandelen of dividenden met een eenheidswaarde van 50,00 euro. Ze stelt een aandelenoptieplan op. De belastinggrondslag bedraagt 18% (wanneer de looptijd niet langer is dan 5 jaar) x 100 aandelen x 50,00 euro = 900,00 euro. (De belasting bedraagt ongeveer de helft van dit bedrag en is een definitieve belasting: waardestijgingen of -dalingen van de aandelen hebben er geen invloed op). Stijgt de eenheidswaarde van de aandelen (bijvoorbeeld tot 75,00 euro), dan ziet de zaakvoerder die als enige begunstigde van het optieplan is, de waarde van zijn opties stijgen met 100 x 25,00 euro of 2.500,00 euro (omdat de eenheidswaarde van de aandelen stijgt met 75,00 – 50,00 = 25,00 euro). Hij kan zijn optierecht nu uitoefenen. De winst van 2.500,00 euro is niet belastbaar, zelfs niet als de zaakvoerder de aandelen of dividenden onmiddellijk weer verkoopt. Hij kan ze ook later verkopen, want hij heeft absolute handelingsvrijheid. De wet bepaalt immers dat de belasting wordt betaald op het ogenblik van de invoering van het optieplan. Toch blijft er een risico verbonden aan deze operatie, precies omdat de betaalde belasting op 900,00 euro definitief is. Dus ook als de aandelen/dividenden in waarde dalen in plaats van stijgen.

Gevolgen:
Ven B: belastinggrondslag = onveranderd
Zaakvoerder: belastinggrondslag = de waarde van het aandeel waarop hij optierecht heeft. PB: belastinggrondslag: 1.000,00 euro x 18% vandaag belastbaar; geen belasting meer bij de uitoefening van het optierecht.
Sociale bijdragen: geen

Gemengde kosten
Een laatste element om rekening mee te houden, zijn de gemengde kosten: uitgaven die deels professioneel en deels privé zijn. Het gaat om de facturatie op naam van het bedrijf van een aantal uitgaven die ook voor het kantoor gelden, zoals onderhoudsproducten en dranken. Ze stellen u in staat om op een redelijke manier de fiscale situatie te optimaliseren. Het is wel noodzakelijk om een factuur op naam van het bedrijf te vragen – gewone kastickets hebben volgens ons onvoldoende bewijskracht. Het is niet mogelijk om een forfaitair bedrag te boeken.

Gevolgen:
Ven B: belastinggrondslag = – 1.000,00 euro
Zaakvoerder: geen belastingheffing. Het is belangrijk dat u redelijk blijft én dat u de bewijsmiddelen voor de privéaankopen bewaart.
Sociale bijdragen: geen enkele bijdrage

Commentaires

comments